همکاری با حاجی کیان عالی بود. در آینده بیشتر باهاش همکاری خواهیم کرد