من بسیار راضی بودم از همکاری با ایشان بسیار دقیق و حرفه ایی پروژه رو در تاریخ مقرر تحویل من داد.