ایشون خیلی خلاق در طراحی هستن و همچنین خوش قول! حتما در پروژه های آینده با ایشان همکاری مجدد میکنیم.