از همه چیز ممنون کاملا راضیم اینکه با هم همفکری میکردیم خیلی خوب بود